živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Pravidla osvobození nebo úlevy od místního poplatku za komunální odpad

Osvobození podléhající ohlašovací povinnosti (čl. 6 OZV č. 2/2020)
Odst. 1:  Od poplatku je dle zákona osvobozena fyzická osoba, která je
a.    umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b.    umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c.    umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
             -  dokládá se Čestným prohlášením (Příloha č. 1)

Odst. 2:    Od poplatku se dále osvobozují fyzické osoby:
d.    které se celoročně (od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku) zdržují mimo území města - dokládá se prostřednictvím formuláře Oznámení o vzniku nároku na osvobození nebo úlevu od místního poplatku s příslušným potvrzením (Příloha č. 2),
e.    po dobu výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody, pokud trvá déle než 6 po sobě jdoucích měsíců v průběhu kalendářního roku - dokládá se Čestným prohlášením (Příloha č. 3),
f.    po dobu pobytu v pobytovém zařízení sociálních služeb neuvedeném v zákonu o místních poplatcích, pokud toto umístění trvá déle než 6 po sobě jdoucích měsíců v průběhu kalendářního roku – dokládá se Čestným prohlášením (Příloha č. 3),
g.    po dobu umístění v zařízení lůžkové zdravotní péče neuvedeném v zákonu o místních poplatcích, pokud toto umístění trvá déle než 6 po sobě jdoucích měsíců v průběhu kalendářního roku – dokládá se Čestným prohlášením (Příloha č. 3),
h.    které jsou zároveň poplatníky podle odst. 1 písm. b) vyhlášky, a to od poplatku dle čl. 2 odst. 1 písm. b), za podmínky, že všichni případní spoluvlastníci jsou přihlášeni k pobytu ve městě – dokládá se prostřednictvím formuláře nebo elektronického formuláře Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad prostřednictvím společného zástupce pro vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu, ve kterých není přihlášena žádní fyzická osoba k trvalému pobytu, a který zároveň slouží jako žádost o osvobození od poplatku.
 
Odst. 3: Od poplatku se osvobozují fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci do 25 m2 zastavěné plochy – dokládá se prostřednictvím formuláře Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad pro vlastníky stavby určené k individuální rekreaci do 25 m2 zastavěné plochy, a který zároveň slouží jako žádost o osvobození od poplatku (Příloha č. 4).

Odst. 4:  Úleva ve výši 180 Kč z celkové sazby poplatku se poskytuje fyzické osobě studující v denní či prezenční formě studia, která je v průběhu studia ubytována mimo území města - dokládá se prostřednictvím formuláře Oznámení o vzniku nároku na osvobození nebo úlevu od místního poplatku s příslušným potvrzením (Příloha č. 2).

Podmínky nároku na osvobození a úlevu daná zákonem o místních poplatcích a daná vyhláškou a podléhající ohlašovací povinnosti (čl. 6 OZV č. 2/2020)

Odst. 5: Nárok na osvobození nebo úlevu je poplatník povinen správci poplatku ohlásit nejpozději do 60 dnů od vzniku nároku na osvobození nebo úlevu.

Odst. 6: V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené touto obecně závaznou vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.

Odst. 7: V případě vzniku několika nároků na úlevu se úlevy nesčítají.

V případě nejasností se můžete informovat na Městském úřadu města Hronova, evidence odpadů, nám Čs. armády 4, 549 31 Hronov (bývalé prostory Komerční banky),  tel.: 736 629 649, 739 300 292. Veškeré informace jsou k dispozici na internetové adrese www.mestohronov.cz

                                                                                   Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 26. 11. 2020