živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Poškozování hraničních znaků na česko-polských státních hranicích

ilustrační foto: Poškozování hraničních znaků na česko-polských státních hranicích

Sdělení Ministerstva vnitra ČR

Na státních hranicích s Polskou republikou probíhá cyklická údržba hraničního značení, zejména hraničních znaků, tzv. společné přezkoušení stavu a rozmístění hraničních znaků a následné odstraňování zjištěných závad.

V průběhu těchto prací bylo pracovníky Zeměměřického úřadu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního zjištěno, že dochází k enormnímu nárůstu poškozování hraničních znaků. Výraznou měrou přibývá nakloněných, vyvrácených, poškozených či odcizených hraničních znaků. K těmto negativním jevům dochází, se vší pravděpodobností, v důsledku nezodpovědného výkonu zejména zemědělských, lesních či jiných prací prováděných v bezprostřední blízkosti státních hranic, přičemž nelze vyloučit skutečnost, že se tak děje i v rámci volnočasových aktivit obyvatelstva.

Ve zvýšené míře se rovněž vyskytují případy neoprávněné manipulace s jedním, popř. s několika po sobě následujícími hraničními znaky, kdy jsou tyto vyjmuty a osazeny na jiné místo. Tato neoprávněná činnost je prováděna „relativně11 odborným způsobem. Bez hlubší analýzy situace v místě samém je složité odhadnout, co je účelem takovéto neoprávněné manipulace s hraničními znaky.

Navrácení hraničních znaků do jejich původní polohy, narovnání vyvrácených a nakloněných hraničních znaků, popř. výměna poškozených hraničních znaků za nové je časově i finančně velice náročná činnost. S přihlédnutím i k této skutečnosti byl novelizován zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích. Podle ustanovení § 18 tohoto zákona lze za zničení, poškození, neoprávněné přemístění či odstranění hraničního znaku uložit pokutu do 500 000 Kč.

Na základě uvedených skutečností bychom z Vaší strany uvítali pomoc v této záležitosti upozorněním obyvatel Vaší obce na tento nešvar např. obecní vyhláškou, včetně možných sankcí.

Současně by bylo vhodné připomenout vlastníkům a uživatelům příhraničních pozemků, že podle ustanovení § 11 shora uvedeného zákona jsou, mimo jiné, povinni „bez odkladu oznámit (v daném případě např. Policii České republiky) poškození, zničení, neoprávněné přemístění nebo odstranění nebo jiné znehodnocení hraničního znaku.

Ing. Jan Zvěřina, vedoucí oddělení státních hranic

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 12. 09. 2018