živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referenta odboru majetek

ilustrační foto: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referenta odboru majetek

Místo výkonu: Město Hronov
Pracovní poměr: doba neurčitá, hlavní pracovní poměr se sjednanou zkušební dobou 3 měsíce
Platové zařazení: 9. platová třída (dle NV č. 341/2017 Sb.)
Předpokládaný termín nástupu: 1. května 2023, případně dle dohody

Pracovní náplň:
Výkon státní správy a samosprávy na těchto úsecích:
• agenda majetku obce, jeho správa, pasportizace, inventarizace, nabývání, pronájem, zastavování, prodej a další formy disponování s tímto majetkem na úsecích pozemky, komunikace, mosty, studny, podzemní sítě a podobně
• zpracování vyjádření ke stavebním řízením z hlediska vlastníka pozemků (dotčených a sousedních)
• dopravní značení na místních a účelových komunikacích - nové dopravní značení, změny nebo odstranění dopravního značení, příprava podkladů k povolení včetně projednání a předání k realizaci
• zajišťování odborné agendy zvláštního užívání místních komunikací – uzavírky, objížďky, překopy, sjezdy atd.

Požadavky:
• minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
• základní znalost zejména těchto právních norem: zák. č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
• řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič) • velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, internet)
• komunikativnost, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, schopnost spolupráce

Výhody:
• praxe ve veřejné správě na úseku správy majetku obce a agendy zvláštního užívání místních komunikací
• zvláštní odborná způsobilost na úseku silničního hospodářství
• vzdělání stavebního nebo geodetického zaměření,
• znalost práce katastru nemovitostí

Náležitosti přihlášky:
• jméno a příjmení uchazeče, korespondenční adresa, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost, č. občanského průkazu, datum a podpis (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo a e-mail)

K přihlášce připojte:
• strukturovaný profesní životopis s přehledem odborných znalostí a dovedností
• doklad o nejvyšším vzdělání (originál nebo ověřená kopie)
• výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřená kopie)
• kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání

Místo a způsob podání přihlášky:
poštou na adresu Městský úřad Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, nebo osobně na podatelnu MěÚ do 20. 3. 2023 do 17:00 hodin, obálku označte: „VŘ referent/referentka odboru majetek – neotvírat“.
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účel tohoto výběrového řízení a po ukončení výběrového řízení budou veškeré poskytnuté doklady všem uchazečům zaslány zpět, nepřevzatá písemnost bude skartována.

Důležité upozornění:
Vybraní uchazeči, kteří budou nejlépe splňovat podmínky pro výběrové řízení, budou pozváni telefonicky nebo e-mailem k účasti na výběrovém řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a právo zrušit výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu.
Bližší informace podá Ing. Helena Toldová, tajemnice, telefon: 491 401 157, mobil: 736 629 649, e-mail: tajemnik-mu@mestohronov.cz

V Hronově dne 2. března 2023

Ing. Helena Toldová
tajemnice

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 03. 2023