živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

ilustrační foto: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici
REFERENT/REFERENTKA ODBORU TAJEMNÍKA

Místo výkonu: Město Hronov
Pracovní poměr: doba neurčitá, hlavní pracovní poměr se sjednanou zkušební dobou 3 měsíce
Platové zařazení: 8. platová třída (dle NV č. 341/2017 Sb.)
Předpokládaný termín nástupu: 1. února 2023, případně dle dohody

Pracovní náplň:
·     zajišťování chodu podatelny – došlá a odchozí pošta
·     koordinování činnosti pracovníka na roznášku pošty
·     vedení pokladní agendy města – příjem a výdej peněz veřejnosti, výběr místních poplatků,  
·     platby za pronájem hrobových míst, platby za pronájem pozemků
·     uzavírání smluv o pronájmu hrobových míst a vedení evidence, výběr a evidence plateb za pronájem hrobových míst
·     přihlašování a odhlašování psů
Požadavky:
·    minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
·    základní znalost zejména těchto právních norem: zák. č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zák. č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
·    řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
·    velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, internet)
·    komunikativnost, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, schopnost spolupráce

Výhody:
·    praxe s vedením spisové služby

Náležitosti přihlášky:
·    jméno a příjmení uchazeče, korespondenční adresa, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost, č. občanského průkazu, datum a podpis (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo a e-mail)

K přihlášce připojte:
·    strukturovaný profesní životopis s přehledem odborných znalostí a dovedností
·    doklad o nejvyšším vzdělání (originál nebo ověřená kopie)
·    výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřená kopie)
·    kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání


Místo a způsob podání přihlášky:
poštou na adresu Městský úřad Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, nebo osobně na podatelnu MěÚ do 12. 12. 2022 do 11:30 hodin, obálku označte: „VŘ referent/referentka odboru tajemníka – neotvírat“.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účel tohoto výběrového řízení a po ukončení výběrového řízení budou veškeré poskytnuté doklady všem uchazečům zaslány zpět, nepřevzatá písemnost bude skartována.
Důležité upozornění:
Vybraní uchazeči, kteří budou nejlépe splňovat podmínky pro výběrové řízení, budou pozváni telefonicky nebo e-mailem k účasti na výběrovém řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a právo zrušit výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu.

Bližší informace podá Ing. Helena Toldová, tajemnice, telefon: 491 401 157, mobil: 736 629 649, e-mail: tajemnik-mu@mestohronov.cz

V Hronově dne 23. listopadu 2022

 


Ing. Helena Toldová
tajemnice

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 11. 2022