živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ky

Rada města Hronova vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod, se sídlem nám. Čs. armády 15, 549 31 Hronov, s nástupem od 1. 7. 2020 nebo dle dohody.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
•    vzdělání, praxe a splněné předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
•    znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
•    občanská a morální bezúhonnost,
•    dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:
•    úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
•    čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností na dny, doložené potvrzením o zaměstnání nebo potvrzením od zaměstnavatele,
•    strukturovaný profesní životopis,
•    koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
•    výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
•    čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka.


Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 31. 3. 2020 do 14.30 hodin poštou na adresu Městský úřad Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 41 Hronov, nebo osobně na podatelnu MěÚ.  Obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“.

V Hronově dne 13. 2. 2020


Petr Koleta, starosta města
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 02. 2020