živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 14/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 26. 06. 2019


Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/14/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou – 6 pro, 1 se zdržel
 
2/14/157/1 - poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Malá Čermná, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 62730975, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s pořádáním soutěže O pohár starosty SDH, konané 15.06.2019 v Malé Čermné, a to na nákup občerstvení a zapůjčení časomíry.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/14/157/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 06/2019 s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Malá Čermná, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 62730975.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/14/158/1 - přidělení veřejné zakázky „Akademie – Přeshraniční mezigenerační integrace“, dodavatelům Základní umělecká škola Hronov, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov, IČ:66289467 za nabídkovou cenu 475.000 Kč bez DPH (574.750 Kč včetně DPH) a Dům dětí a mládeže Domino, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov, IČ:00857921 za nabídkovou cenu 410.000 Kč bez DPH (nejsou plátci DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/14/159/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 26.06.2014 na byt č. 9, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 49,53 m² (plocha pro nájem 45,83 m²), v ulici Divadelní 512, Hronov na dobu určitou do 30.06.2021 za nájemné 57 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/14/160/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 07.07.2014 na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 49,55 m² (plocha pro nájem 45,07 m²), v ulici Divadelní 512, Hronov na dobu určitou do 30.06.2021 za nájemné 57,16 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/14/161/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 21.02.2019 na byt č. 2, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 84,95 m² (plocha pro nájem 82,45 m²), v ulici Divadelní 512, Hronov na dobu určitou do 30.06.2021 za nájemné 65,61 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
8/14/162/1 - uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 07.07.2014 na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 41,10 m² (plocha pro nájem 38,35 m²), v ulici Hostovského 160, Hronov na dobu určitou do 30.06.2021 za nájemné 49,50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/14/163/1 - uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 31.03.2017 na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m² (plocha pro nájem 50,74 m²) v ulici Jungmannova 107, Hronov na dobu určitou do 31.12.2019 za nájemné 39 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/14/164/1 - ředitelce PO Mateřská škola Hronov příplatek za vedení od 1. 7. 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
11/14/164/2 - ředitelce PO Mateřská škola Hronov odměnu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
12/14/165/1 - rozpočtové opatření č. 08/2019/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
13/14/167/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 39,63 m² (plocha pro nájem 36,32 m²) v ulici Hostovského 36, Hronov na dobu neurčitou od 01.08.2019 za nájemné 30 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
14/14/168/1 - prodej vozidla Škoda Fabia kombi za odhadnutou cenu 5.000 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
15/14/170/1 - uzavření Dodatku č. 3 ke SoD č. smlouvy objednatele SoD č. 07/Taj/Kaj/2018 (číslo smlouvy zhotovitele SV/2018) stavby „Stavební úpravy komunikace Červená ulice, Velký Dřevíč“, se zhotovitelem Silnice Svoboda a.s., 549 83 Jetřichov 164, který se týká změny ceny za kompletní provedení díla. Dodatek č. 3 a změnové listy přílohou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
16/14/171/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. NP/18/01 s ŠR, spol. s r. o., nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 46508163, zastoupenou panem Tomášem Rakem.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města neschvaluje:
17/14/169/1 - provedení části stavby rampy pro imobilní na pozemku města p. č. 1705/19 k. ú. Hronov v ploše 16 m2 před výpravní budovou ČD.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
18/14/169/2 - návrh rozšíření chodníku pro autobusovou zastávku v projektové dokumentaci „Výpravní budova Hronov – stavební opravy objektu“ a se zařazením této navrhované stavby do budoucích investičních akcí města Hronova.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
19/14/166/1 - zastupitelstvu města schválit vypořádání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na bytovou jednotku č. 62/2 (byt č. 2) v 1.PP, 1+1 o celkové výměře 37,96 m² s příslušenstvím sklepní kójí 2,01 m², Žabokrky 62, 549 31 Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 25. 07. 2019