živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

3/2018 - Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

a nakládání se stavebním odpadem na území města Hronova

Zastupitelstvo města Hronov se na svém zasedání dne 21. 11. 2018 usnesením č. 7/2018 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Hronova, včetně nakládání se stavebním odpadem .


Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) papír,
b) plasty, včetně PET lahví a nápojových kartonů (dále jen „plasty“),
c) sklo čiré,
d) sklo barevné,
e) kovy,
f) nebezpečné odpady,
g) biologické odpady rostlinného původu,
h) objemný odpad,
i) směsný komunální odpad.
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění složek podle odstavce 1 písm. a) až i).


Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 1 této Obecně závazné vyhlášky, která je její nedílnou součástí.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny:

a) biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá
b) papír, barva modrá,
c) plasty, PET lahve, nápojové kartony, barva žlutá,
d) sklo čiré, barva bílá,
e) sklo barevné, barva zelená,
f) kovy, bez barevného značení (kontejnerová vana umístěná v separačním místě)

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

5) Tříděný odpad lze také odevzdávat v separačním místě, který je umístěno v ulici Dvorská 49, Hronov.

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na webových stránkách města Hronova, facebooku, výlepových plochách, v Hronovských listech U nás a v mobilní aplikaci Hronov v mobilu.

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 této Obecně závazné vyhlášky.

3) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat v separačním místě v ulici Dvorská 49, Hronov.


Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, nábytek, matrace apod.)

4) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na webových stránkách města Hronova, facebooku, výlepových plochách, v Hronovských listech U nás a v mobilní aplikaci Hronov v mobilu.

2) Objemný odpad lze také odevzdávat v separačním místě v ulici Dvorská 49, Hronov.

3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 této Obecně závazné vyhlášky. 

Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery) a igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.


Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3) Odkládání stavebního odpadu je možné prostřednictvím soukromých firem na náklady občana.


Čl. 8
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2005, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Hronov ze dne 22. 6. 2005.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2019.

Petr Koleta, starosta města

Mgr. Věra Bartošová, místostarostka města

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 12. 2018