živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

2/2014 - Nařízení města Hronova

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města

Rada města Hronova se na svém zasedání dne 15. prosince 2014 usnesením č. 27/2014 usnesla vydat na základě ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Účelem tohoto nařízení města (dále jen „nařízení“) je stanovit, které druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona   na území města Hronova jsou zakázány.


Čl. 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:
1. Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov apod. bez předchozí objednávky.
2. Pochůzkovým prodejem je prodej zboží nebo poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb na veřejném prostranství s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky, přičemž není rozhodující, zda ten, kdo zboží nebo služby prodává či nabízí, se přemísťuje nebo postává na místě.


Čl. 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

Na území města Hronova se podomní prodej a pochůzkový prodej zakazují.


Čl. 4
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na:
a) prodej tisku prostřednictvím kamelotů,
b) ohlášené očkování domácích zvířat,
c) nabídku a prodej zboží při výstavních a kulturních akcích, slavnostech, veřejných vystoupeních, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích,
d) akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
e) na nabízení služeb dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

1. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních předpisů .

2. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

Bc. Hana Nedvědová, v.r.              Mgr. Josef Thér, v.r.
starostka města                              místostarosta

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 01. 2015