živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

2/2005 - Obecně závazná vyhláška o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005
o  regulaci pohybu psů a jiného zvířectva  na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo  města Hronova se na svém řádném  zasedání dne 22.6.2005 usneslo podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i)  zákona  č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení), v platném znění vydat  tuto obecně  závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

Čl. 1

Volný pohyb psů je zakázán na veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

Volný pohyb psů je zakázán na veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 2

Veřejnými  prostranstvími jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, nacházející se v zastavěných  částech obce, která jsou uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 3


Držitelem  zvířete se rozumí pro účely této vyhlášky osoba, která  je  vlastníkem zvířete nebo jej má svěřeného do své péče.

Držitelem  zvířete se rozumí pro účely této vyhlášky osoba, která  je  vlastníkem zvířete nebo jej má svěřeného do své péče.

Čl. 4


Na veřejná prostranství - areály dětských hřišť a pískovišť, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1  této vyhlášky, je zakázán vstup  se zvířaty.

Na veřejná prostranství - areály dětských hřišť a pískovišť, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1  této vyhlášky, je zakázán vstup  se zvířaty.

Čl. 5


Porušení  ustanovení této obecně závazné vyhlášky, bude stíháno jako  přestupek, pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný  čin.

Čl. 6

Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Hronov.

Čl. 7

Tato  obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím  po dni  jejího vyhlášení.

 

 Antonín Hurdálek                                                                                Hana Nedvědová
 místostarosta                                                                                      starostka

 

 

 

Příloha č. 1  k obecně závazné vyhlášce č. 2/2005
o  regulaci pohybu psů a jiného zvířectva  na veřejných prostranstvích

 

Seznam míst, kde je zakázán volný pohyb psů:

Náměstí Čs.armády, Freiwaldovo náměstí, Komenského náměstí, ulice: Jiráskova, T.G.M, Hostovského, Husova, Kostelecká, Palackého, Jiřího z Poděbrad, Divadelní, Smetanova, Riegrova, Dvorská, Havlíčkova, Nerudova, Žižkova, Čapkova, Vrchlického, Kudrnáčova, Knáhlova, Tyršova, Regnerova, 17.listopadu, Bezručova, Vaverkova, Boženy Němcové, Karolíny Světlé, Elišky Krásnohorské, Máchova, S.K.Neumanna, Úvoz, Seifertova, Wolkerova, Šrámkova, Tylova, Klicperova.
Dále: část parku A.Jiráska (od vstupu do parku z ulice Jiráskovy po řeku Metuji), zimní stadion, fotbalový stadion, areál všech základních a mateřských škol.

Vstup  se zvířaty je zakázán do areálů:

Dětské hřiště v ulici Divadelní, dětské a sportovní hřiště na Příčnici (ul.Boženy Němcové)

 

 


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 08. 2007