živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

1/2016 - Obecně závazná vyhláška o době a ochraně nočního klidu

Zastupitelstvo města Hronova se na svém zasedání dne 15. června 2016 usnesením č. 5/2016 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Čl. 1
Vymezení činnosti, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je rušení nočního klidu.

Čl. 2
Omezení činností

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin . V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

Čl. 3
Výjimky

1) Ve dnech konání Hronovské pouti, Jiráskova Hronova, Dřevíčské lávky, Řezňa festu, Večerní zábavy SDH Velký Dřevíč a Čarodějnic se dobou nočního klidu rozumí doba od 02:00 do 6:00 hodin. Dny konání akcí jsou zveřejněny na plakátovacích plochách.
2) Pro noc z 31. prosince na 1. ledna kalendářního roku se touto vyhláškou stanoví, že žádná doba nočního klidu se nevymezuje.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

1) Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o době a ochraně nočního klidu ze dne 26. června 2013.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. října 2016.

 

Bc. Hana Nedvědová     
starostka města     

Mgr. Josef Thér 
místostarosta


1  § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
1  § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 06. 2016