živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

1/2010 - Obecně závazná vyhláška

o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo města Hronov se na svém zasedání dne 8. září 2010 usneslo vydat na základě § 17a zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Město Hronov touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území města (dále jen „poplatek“).
2) Správu poplatku vykonává město Hronov (dále jen „správce poplatku“). Při správě poplatku se postupuje podle daňového řádu .

Čl. 2
Poplatník, plátce

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

Čl. 3
Registrační povinnost

1) Plátce poplatku je povinen do 30 dnů, kdy se stal plátcem poplatku, podat správci poplatku přihlášku k registraci . V přihlášce k registraci je povinen uvést
a) jméno a příjmení nebo název, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování, obecný identifikátor, byl-li přidělen; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejich jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
c) údaje vztahující se k nemovitosti plátce.
2) Ke splnění registrační povinnosti lze využít formulář „Prohlášení plátce poplatku“, který je přílohou č. 1 této vyhlášky.
3) Dojde-li ke změně údajů, které je plátce povinen uvádět dle odst. 1, a to včetně zániku poplatkové povinnosti, je plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody.
 

Čl. 4
Sazba poplatku

1) Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti  a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu činí roční sazba částku uvedenou v příloze č. 2 této vyhlášky.
2) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost správci poplatku nejpozději ve lhůtě dle čl. 5. Zároveň oznámí správci poplatku jméno, příjmení, datum narození a adresu tohoto poplatníka, pokud jsou mu tyto údaje známy. Správce poplatku na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.

Čl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 31. března kalendářního roku.

Čl. 6
Přechodná ustanovení

Registrační povinnost, která vznikne zároveň s nabytím účinnosti této vyhlášky, je třeba splnit do konce března 2011.

Čl. 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

 

Hana Nedvědová, starostka města                                                                                

 Mgr. Josef Thér, místostarosta              


1)  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
2) § 125 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 09. 2010