živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

1/2007 - Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007
o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Hronova se na svém zasedání dne 5. září 2007  usnesením č. 6/2007
usneslo vydat na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 84 odst. 2 písm h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

1) Město Hronov stanoví tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
    a) poplatek ze psů
    b) poplatek za užívání veřejného prostranství
    c) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
    d) poplatek z ubytovací kapacity

2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Hronov (dále jen "správce poplatku").

Poplatek z psů

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 3
Poplatník

Poplatníkem je držitel psa (fyzická nebo právnická osoba), který má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.

Čl. 4
Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů vznik poplatkové  povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců, nebo započetí držení psa staršího a poplatek zaplatit podle Čl. 8. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
2) Oznamovací povinnost má i poplatník, který je podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen. Tuto skutečnost musí správci poplatku prokázat.
3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození, do  15 dnů od jejího vzniku.
4)  Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Dále sdělí rasu (druh) psa (případně jeho popis).

Čl. 5
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na  jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.

Čl. 6
Sazby poplatku

                                           
Poplatníci, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo :

Poplatek ze psa činí                               a) za jednoho psa         b) za druhého a dalšího psa
za kalendářní rok                                         Kč                                       Kč
                                
rodinný dům v Hronově                                  250,00                                 375,00

rodinný dům ve Zbečníku,
Velkém Dřevíči, Rokytníku,
Žabokrkách, Malé Čermné,
Zálesí a Studénkách                                      100,00                                 150,00   

bytový dům v Hronově                                     600,00                                 900,00

bytový dům ve Zbečníku,
Velkém Dřevíči, Rokytníku,
Žabokrkách, Malé Čermné,
Zálesí a Studénkách                                       300,00                                 450,00

poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel starobního důchodu           200,00                                 300,00 

pro hlídání podnikatelských objektů              500,00                                 750,00 

Čl. 7
Osvobození

Poplatek ze psů neplatí držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá
b) osoba bezmocná
c) osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu
d) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu  osob dle písm.. a),b) a c)
e) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
f) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
g) osoba, která  psa převzala z útulku - po dobu pěti let ode dne převzetí

Čl.  8
Splatnost

Poplatek je splatný do 31. 3. běžného roku. Pokud vznikne poplatková povinnost v průběhu roku, je poplatek splatný do 15 dnů ode dne vzniku této povinnosti, uplynul-li den obecné splatnosti uvedený v předchozí větě.


Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 9
Předmět poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí  provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Čl. 10
Veřejné prostranství

Poplatku podléhají tato veřejná prostranství:  náměstí, T. G. Masaryka, ulice Jiráskova, Čapkova, Palackého, Komenského a Freiwaldovo nám., ulice Hostovského, Jungmannova, Divadelní, Regnerova, Jiřího z Poděbrad. Kudrnáčova, Vrchlického, Knáhlova, Nerudova, Husova, Havlíčkova, Dvorská, Kostelecká, Riegrova,  Tyršova, Žižkova, K Milířům, Na Drahách, Smetanova, park A. Jiráska.

Čl. 11
Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 9.
2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení kterémukoliv z nich.

Čl.  12
Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 1 den před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 1 den je možno splnit tuto povinnost bezprostředně před započetím užívání.

2) Při  plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo  nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Dále je povinen sdělit další podrobnosti pro vyměření poplatku – účel užívání, velikost zabrané plochy, předpokládaná doba trvání užívání.

Čl. 13
Sazby poplatku

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a  každý i započatý den užívání veřejného prostranství, není-li stanoveno jinak:

a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje:                    Kč      20,-- 
    - v době konání pouti, společenských a sportovních akcí                    Kč      50,--
b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb                       Kč      10,--
    - za umístění občerstvovacích stolků                                                        Kč       3,--
c) za umístění skládky materiálu                                                                   Kč       3,-- 
    (podléhá poplatku počínaje 22. dnem záboru)
d) za umístění stavebních zařízení (postavené lešení)                             Kč       1,-- 
    (podléhá poplatku počínaje 22. dnem záboru)   
e) za umístění reklamních zařízení:
     - za reklamu trvale umístěnou za každý i započatý m2 a rok               Kč    500,--
     - za reklamu přenosnou
       za každý i započatý m2 a den                                                                  Kč         5,--
       za každý i započatý m2 a měsíc                                                              Kč       30,--
       za každý i započatý m2 a rok                                                                   Kč     200,--
f) za užívání pro kulturní, sportovní a reklamní akce                                  Kč       10,--  
g) vyhrazení trvalého parkovacího místa 
     - osobní automobil - ročně                                                                       Kč  1 000,--
     - nákladní automobil do 3,5 t - ročně                                                      Kč  1 500,--
     - nákladní automobil nad 3,5 t - ročně                                                   Kč  3 000,--
     - autobusy - ročně                                                                                      Kč  3 000,--

2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.

Čl. 14
Osvobození

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené

Čl. 15
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Čl. 16
Splatnost poplatku

Poplatek bude splacen  zároveň se splněním oznamovací povinnosti dle čl. 12. V případě, kdy není poplatníkovi předem známa délka užívání veřejného prostranství,  vyměří správce poplatku zálohu. Poplatník je povinen provést vyúčtování a skutečnou výši poplatku splatit do 5 pracovních dnů po ukončení užívání veřejného prostranství. Poplatek lze uhradit:
a) bezhotovostním převodem z účtu u banky na příslušný účet správce poplatku
b) v hotovosti prostřednictvím banky nebo držitele poštovní licence na příslušný účet správce poplatku
c) v hotovosti na finančním odboru Městského úřadu v Hronově

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 17
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.

Čl. 18
Poplatník

Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě uvedeném v čl. 17 pobývá za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáže jiný důvod svého pobytu.

Čl. 19
Plátce

Poplatek vybírá pro obec ve stanovené výši ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla (dále jen "ubytovatel"). Ubytovatel  poplatek vybraný od poplatníků nebo poplatníkům sražený odvádí správci poplatku a za poplatek ručí.

Čl. 20
Oznamovací povinnost

1) Ubytovatel je povinen  ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy získá oprávnění k poskytování ubytování,  oznámit písemně zahájení této činnosti (ubytování), v ostatních případech do  7 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Ubytovatel stejným způsobem a ve stejných lhůtách oznámí správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3)Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem.

Čl. 21
Sazby poplatku

1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt činí: 
      - za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu        5 Kč                                      
                                                                                                                                                   
2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k pobytu využije.

Čl. 22
Osvobození

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu  a jejich průvodci
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné),  anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.
c) osoby, které jsou účastníky festivalu Jiráskův Hronov a kterým současně zprostředkuje pobyt organizátor tohoto festivalu.

Čl. 23
Splatnost poplatku

Ubytovatel, který poplatek vybírá, provede jeho odvod na účet správce poplatku (popřípadě jej odvede v hotovosti) do 15 dnů od dne uplynutí předchozího čtvrtletí.


Poplatek z ubytovací kapacity

Čl. 24
Předmět poplatku

Předmětem poplatku jsou ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Čl. 25
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 26
Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen  ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy získá oprávnění k poskytování ubytování,  oznámit písemně zahájení této činnosti (ubytování), v ostatních případech do  7 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejných lhůtách oznámí správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování  ubytování.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jejich podnikatelské činnosti.
3) Poplatník je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem. 


  Čl. 27
Sazba poplatku

Poplatek z ubytovací kapacity činí za každé využité lůžko a den                  2 Kč 

Čl. 28
Osvobození

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita v zařízeních pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, která toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům
e) poplatník, který ubytovává osoby, které jsou účastníky festivalu Jiráskův Hronov a kterým současně zprostředkuje pobyt organizátor tohoto festivalu


Čl. 29
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

Čl. 30 
Ustanovení společná a závěrečná

1) Nebudou-li  poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří Město Hronov, prostřednictvím správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může zvýšit až na trojnásobek.

2) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
3) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
4) Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní předpisy.

Čl. 31

Město Hronov prostřednictvím správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 32

1) Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2003 ze dne 10. prosince 2003 a obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne 16. června 2004.
2)  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2008.

 

Mgr. Josef Thér                                                     Hana Nedvědová        
místostarosta                                                        starostka

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 09. 2007