živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Jednací řád Rady města Hronova

Rada města (dále jen rada) se v souladu s  ustanovením § 101/4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení), v aktuálním znění, usnesla  na tomto svém  jednacím řádu:

I.
Úvodní ustanovení

1) Jednací řád rady upravuje přípravu, svolání,  průběh jednání, hlasování a kontrolu plnění jejího usnesení.

2) O otázkách upravených  tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje  rada v mezích zákona.

II.
Příprava jednání rady

1) Přípravu a program jednání rady organizuje  starosta, stanoví přitom zejména:
 a) dobu a místo jednání
 b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných  podkladů
 c) způsob projednávání materiálů a návrhů na  opatření

2) Členové rady, předsedové komisí, tajemník, vedoucí odborů a příspěvkových organizací předkládají návrhy k zařazení na pořad jednání  připravovaného zasedání rady písemně.

3) Písemné materiály určené k projednání v radě předkládá navrhovatel do sekretariátu MěÚ, který na základě pokynu starosty zajistí jejich doručení nejpozději do 3 dnů přede dnem  jednání rady jeho členům.

4) Materiály pro jednání rady obsahují:
a) název materiálu
b) jeho obsah
c) návrh usnesení  
d) datum a jméno předkladatele 

5) Předkládané materiály musí být zpracovány  tak, aby umožnily členům rady komplexně posoudit problematiku a  přijmout účinná opatření.

6) Na jednání rady může  být jednáno jen o věcech, které byly dány na pořad jednání. O zařazení  návrhů přednesených v průběhu zasedání rady na program jejího jednání  rozhoduje rada.

III.
Svolání jednání rady

Rada se schází ke svému jednání podle potřeby, zpravidla 1x za 14 dnů.  Zasedání rady svolává a řídí starosta v případě jeho nepřítomnosti místostarosta, v mimořádných případech i jiný člen rady.

IV.
Průběh jednání rady

1) V zahajovací části  jednání starosta prohlásí, že jednání rady obce bylo řádně svoláno,  konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny jejích členů, je zvolen ověřovatel zápisu.

2) Starosta řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje  jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo  pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení nebo v  průběhu jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů rady,  ukončí starosta její zasedání. Do 7 dnů svolá její náhradní zasedání  k témuž nebo ke zbývajícímu programu.

3) Úvodní slovo k hlavním  zprávám uvede navrhovatel, případně ten, kdo zasedání řídí.

4) Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání  zvednutím ruky v průběhu zasedání. Vždy musí být uděleno slovo  tomu, kdo namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních  předpisů.

5) Rada může v průběhu  jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit  rozpravu k dvěma nebo i více bodům pořadu.

6) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv  člen rady. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

V.
Hlasování, usnesení

1) Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna  nadpoloviční většina všech jejích členů.

2) V případech, kdy je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje rada  nejprve o tom, v jakém pořadí bude o návrzích hlasovat. V případě  uplatnění protinávrhu se hlasuje nejdříve o tomto protinávrhu.  Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

3) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Usnesení musí být formulováno stručně, adresně, s termíny  a s odpovědností za splnění ukládaných úkolů.

4) Usnesením rady se  ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, členům  rady, městskému úřadu a komisím, případně plní jiné úkoly stanovené zákonem.

5) Hlasování se provádí veřejně. Usnesení je  přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů  rady.

6) Usnesení rady a nařízení  podepisuje starosta spolu s jedním radním.

7) Zveřejnění usnesení rady se provádí na úřední desce webových stránek města, pokud tomu nebrání zvláštní předpis (např. o ochraně osobních údajů).

VI.
Kontrola usnesení

Kontrolu plnění usnesení rady provádí tajemník  MěÚ.

 VII.
Organizačně technické záležitosti  zasedání rady

1) O průběhu zasedání rady se pořizuje zápis,  za jehož vyhotovení odpovídá městský úřad. Tajemník MěÚ vede evidenci  usnesení jednotlivých zasedání rady a soustřeďuje zprávy o jejich  plnění.

2) Schválený zápis dosvědčuje  počet přítomných členů rady, schválený pořad její schůze a jeho  průběh, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Jeho nedílnou  součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných členů rady,  návrhy a dotazy.

3) V zápise se uvádí:
 počet přítomných členů rady
 program jednání
 průběh a výsledek hlasování
 další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí  členů rady měly stát součástí zápisu.
 Součástí zápisu jsou přijatá usnesení.

4) Zápis se vyhotovuje do 7 dnů od jejího konání.  Podepisují ho starosta spolu s jedním radním. Zápis musí být uložen na městském úřadě k nahlédnutí zastupitelům města, pokud tomu nebrání zvláštní předpis (např. o ochraně osobních údajů).

5) O námitkách člena  rady proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady.

VIII.
Ostatní pravomoci a jednání rady upravuje  zákon o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění.

IX.

Jednací řád schválila rada města dne 6.11.2006

Hana Nedvědová, starostka
Mgr. Josef Thér, místostarosta

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 14. 08. 2007