živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hronova v roce 2019

I. Základní principy a vymezení pojmů

Program upravuje poskytování dotací z rozpočtu města v roce 2019 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
Poskytovatelem dotace je Město Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31  Hronov, IČO 00272680, zastoupené starostou města.
Dotací se rozumí dotace z rozpočtu města na stanovený účel a jedná se o účelově vázané prostředky, které musí být vyčerpány a vyúčtovány v daném kalendářním roce.

II. Účel a důvody

Finanční prostředky jsou určeny na podporu aktivit v oblasti sportu, sociální, práce s dětmi, spolupráce se seniory a spolkové činnosti. Cílem je širší a kvalitnější nabídka aktivit ve výše uvedených oblastech.

III. Objem finančních prostředků

Celkový objem finančních prostředků je limitován finančními možnostmi města a schváleným objemem rozpočtových prostředků pro účely podpory v daném roce.

IV. Kritéria pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace, podmínky pro poskytnutí dotace v jednotlivých oblastech podle preference

 1. sport
    Rozsah bodů
  Váha
  Max. počet bodů Celkem
  1. Tréninková činnost mládeže
  1 - 5
  4
  20
   
  2. Zajištění činnosti a školení trenérů mládeže
  1 - 5
  3
  15
   
  3. Příspěvek na zajištění chodu MSO
  1 - 5
   3 15
   
  4. Členská základna MSO
  1 - 5
  2
  10
   
  5. Sezónní účast v soutěžích
   1 - 5 2
  10
   
   6. Turnaje jednotlivců a družstev
  1 - 5 
  2
  10
   
   7. Dopad projektu na město a jeho občany
  1 - 5 
  4
  20
  100

 2. práce s dětmi a mládeží
     Rozsah bodů
  Váha
  Max. počet bodů
  Celkem
   1. Akce rozšiřující vzdělávací a volnočasovou nabídku dětí a mládeže
  1 - 5 
  4
  20
   
   2. Dopad projektu na město a jeho občany
  1 - 5 
  4
  20
  40

 3. spolupráce se seniory
    Rozsah bodů
  Váha
  Max. počet bodů
  Celkem
   1. Akce rozšiřující vzdělávací a volnočasovou nabídku pro seniory
  1 - 5 
  4
  20
   
   2. Dopad projektu na město a jeho občany
  1 - 5 
  4
  20
  40

 4. spolková činnost
     Rozsah bodů
  Váha
  Max. počet bodů
  Celkem
  1. Rozšíření společenských aktivit
  1 - 5 
  4
  20
   
   2. Dopad projektu na město a jeho občany
  1 - 5 4
  20
  40

 5. sociální
     Rozsah bodů
  Váha
  Max. počet bodů
  Celkem
  1.  Činnost v oblastni sociálních a zdravotních služeb
  1 - 5 
  4
  20
   
   2. Projekty a činnost v protidrogové prevenci
  1 - 5 
  4
  20
   
   3. Projekty a činnost v péči o seniory a hendikepované občany
  1 - 5 
  4
  20
   
   4. Prevence sociálně patologických jevů a kriminality
  1 - 5 
  4
  20
   
   5. Dopad projektu na město a jeho občany
  1 - 5 
  4
  20
  100

 V. Okruh způsobilých žadatelů

Žadatelem mohou být fyzické i právnické osoby, které splňují daná kritéria a vykonávají svoji činnost na území města Hronova. V oblasti sociální není územní činnost podmínkou.

VI. Lhůty pro podání žádosti a pro rozhodnutí o žádosti

Lhůta pro podání žádosti: průběžně, od 1. 2. 2019, nejpozději do 30.9.2019.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: průběžně, nejpozději do 31.10.2019
Žádosti se podávají výhradně na předepsaném formuláři včetně všech příloh nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti. Žadatel žádost doručí na podatelnu Městského úřadu v Hronově, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov.

VII. Závěrečná ustanovení

Tento Program byl schválen Radou města Hronova dne 5. prosince 2018 a nabývá účinnosti dnem schválení.

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 12. 2018